Úhradové standardy

Podle článku 3 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně se signatáři této úmluvy zavazují, aby v rámci své jurisdikce zajistili rovnou dostupnost zdravotní péče patřičné kvality. Vysvětlující zpráva k tomu uvádí, že cílem je zajistit spravedlivý přístup ke zdravotní péči podle potřeb lékařského ošetření, přičemž tato péče musí mít přiměřenou úroveň z…

Číst dále...

Profesní standardy

1.     Definice profesního standardu Článek 4 Úmluvy o biomedicíně stanoví, že jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy. Co je považováno za standardy, samotný text úmluvy neuvádí. Podrobnosti k tomuto požadavku však obsahuje vysvětlující zpráva k Úmluvě o lidských…

Číst dále...

Nahlížení do zdravotnické dokumentace

Každý poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci o svých pacientech. Ti mají právo znát informace, které zdravotnická dokumentace vedená o jejich léčbě obsahuje. Mohou do dokumentace nahlédnout nebo si pořídit výpisy či kopie. Nahlížení do dokumentace je možné zdarma po domluvě se zdravotníky a v přítomnosti osoby pověřené poskytovatelem…

Číst dále...

Vaše nepopiratelná práva

Zdravotník má právo: a) Získat od pacienta informace o tom, že pacient, kterému má poskytovat zdravotní služby, je nosičem infekční nemoci podle zákona o ochraně veřejného zdraví, a o dalších závažných skutečnostech týkajících se pacientova zdravotního stavu. b) Neposkytnout zdravotní služby v případě, že by došlo při jejich poskytování k…

Číst dále...

Kdy je možné ukončit péči o pacienta?

Poskytování zdravotních služeb pacientovi může zdravotník ukončit jedině v případě, že: a)     prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele, b)     pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele; ustanovení § 47 odst. 2 není dotčeno, c)     pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,…

Číst dále...

Kdy můžete odmítnout pacienta

Podle zákona o zdravotních službách je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn odmítnout přijetí pacienta do péče jen pokud: a)     by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení, jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení. Překročením únosného pracovního zatížení se rozumí situace, kdy by přijetím dalšího pacienta…

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz