Kdy je možné ukončit péči o pacienta?

Poskytování zdravotních služeb pacientovi může zdravotník ukončit jedině v případě, že:

a)     prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele,

b)     pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele; ustanovení § 47 odst. 2 není dotčeno,

c)     pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,

d)     pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem,

e)     přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta.

Zákon ve vztahu ke všem uvedeným důvodům oprávněného ukončení péče o pacienta poskytovatelem zdravotních služeb uvádí jednu výjimku, kdy takto nelze postupovat. Jedná se o případ, kdy by v důsledku ukončení poskytování zdravotních služeb došlo k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta. Poskytovatel zdravotních služeb má také v případě použití důvodu uvedeného v písm. d) a e) povinnost vydat pacientovi o ukončení péče písemnou zprávu, ve které je uveden důvod jejího ukončení péče.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz