Úhradové standardy

Podle článku 3 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně se signatáři této úmluvy zavazují, aby v rámci své jurisdikce zajistili rovnou dostupnost zdravotní péče patřičné kvality. Vysvětlující zpráva k tomu uvádí, že cílem je zajistit spravedlivý přístup ke zdravotní péči podle potřeb lékařského ošetření, přičemž tato péče musí mít přiměřenou úroveň z hlediska vědeckého pokroku a její kvalita musí být předmětem trvalého hodnocení. Rovná dostupnost přitom není synonymem absolutní rovnosti, znamená pouze účinné zajištění dostatečného stupně péče o každého občana. Není vyloučeno, že vedle nepodkročitelné standardní péče, která musí být zajištěna a hrazena z veřejného zdravotního pojištění každému občanovi, budou k dispozici modernější a finančně náročnější způsoby zákroku, nebo metody poskytování zdravotní péče, na které si již pojištěnec musí připlatit a které nemohou být hrazeny ze základního zdravotního pojištění.

Zajištění kvalitní, prokazatelně účinné a přiměřeně bezpečné zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění tedy leží v souladu s Úmluvou a zákonem č. 48/1997, o zdravotním pojištění, na bedrech státu. Hrazenou službou je tzv. základní varianta, která splňuje podmínky §13 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Právě tato péče je obecně považována za tu, kterou nazýváme standardem. Pokud existuje více variant péče, pak patří ty, které jsou ekonomicky náročnější, k tzv. nadstandardu. Po té, co byla v roce 2013 zrušena ústavním soudem vyhláška stanovující ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče, leží vymezení standardu a nadstandardu téměř plně v rukou konkrétních poskytovatelů zdravotních služeb. Pokud si pacient zvolí ekonomicky náročnější variantu, pojišťovna ji hradí pouze do výše varianty základní.

Dle ust. §13 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění se ze zdravotního pojištění hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud

  1. odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné,
  2. jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy,
  3. existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování.
Úmluva o lidských právech a biomedicíně čl. 3
Vysvětlující zpráva k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně Bod 23. až 27.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění §13 odst. 1

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz