Nahlížení do zdravotnické dokumentace

Každý poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci o svých pacientech. Ti mají právo znát informace, které zdravotnická dokumentace vedená o jejich léčbě obsahuje. Mohou do dokumentace nahlédnout nebo si pořídit výpisy či kopie.

Nahlížení do dokumentace je možné zdarma po domluvě se zdravotníky a v přítomnosti osoby pověřené poskytovatelem zdravotních služeb. Pacient si rovněž může udělat ze zdravotnické dokumentace kopie v elektronické podobě (fotoaparátem, mobilním telefonem), neexistuje nic, co by tento způsob vylučovalo.

Kopii dokumentace musí zdravotnické zařízení vyhotovit do 30 dnů ode dne, kdy o to pacient požádá. Doporučuje se písemná forma žádosti, i když zákon tuto povinnost nestanovuje. Za pořízení výpisů nebo kopií může poskytovatel zdravotních služeb po pacientovi požadovat úhradu, která nesmí překročit náklady spojené s jejich pořízením. To neplatí, stanoví-li jiný právní předpis jinak nebo je-li pořízení výpisů nebo kopií hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Ceník za pořízení výpisu nebo kopie musí být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům.

Právní prameny:

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Hlava II. § 48 a 50

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz