Informovaný souhlas

Každý lékařský zákrok musí být, až na stanovené výjimky, proveden se souhlasem pacienta. Tento souhlas musí být informovaný, což znamená, že pacient musí být před jeho udělením řádně poučen. Povinnost poučit pacienta a vyžadovat od něj informovaný souhlas má ošetřující zdravotnický pracovník. Náležitosti souhlasu Souhlas pacienta musí být: 1)     svobodný 2)     informovaný…

Číst dále...

Zdravotnická dokumentace a změna poskytovatele zdravotních služeb

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách stanovuje, že v případě změny poskytovatele zdravotních služeb je dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti všech zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi. Mělo by se tak dít zasláním výpisu ze zdravotnické dokumentace či jejich kopií. Naopak originál zdravotní dokumentace by v žádném případě neměl putovat s pacientem k novému lékaři, neboť předešlý poskytovatel má povinnost ji uchovat. Zákon nestanoví žádnou lhůtu, v níž mají být informace předány novému poskytovateli, ale v zájmu zajištění péče by tak mělo být učiněno co nejdříve.

Číst dále...

Osoby oprávněné k nahlížení do zdravotnické dokumentace

K zdravotnické dokumentaci mají kromě samotného pacienta nebo jeho zákonného zástupce přístup i další osoby v souladu s ust. § 65 zákona o zdravotních službách. Těmi jsou osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba, osoby blízké zemřelému pacientovi. Výjimku tvoří situace, kdy těmto osobám zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o jeho zdravotním stavu. V takovém případě lze osobám blízkým umožnit nahlížení do zdravotnické dokumentace pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví dalších osob, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Číst dále...

Nahlížení do zdravotnické dokumentace

Každý poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci o svých pacientech. Ti mají právo znát informace, které zdravotnická dokumentace vedená o jejich léčbě obsahuje. Mohou do dokumentace nahlédnout nebo si pořídit výpisy či kopie.

Číst dále...

Práva pacienta

Práva pacienta jsou zakotvena v ust. §28 zákona o zdravotních službách. Zdravotní služby musí být pacientovi poskytnuty na náležité odborné úrovni a pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem.

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz