Práva pacienta

Práva pacienta jsou zakotvena v ust. §28 zákona o zdravotních službách. Zdravotní služby musí být pacientovi poskytnuty na náležité odborné úrovni a pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem.

Při poskytování zdravotních služeb má pacient právo:

 1. Na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb.
 2. Zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud tento zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak.
 3. Vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. Ke konzultaci s nezávislým odborníkem nepotřebuje pacient žádné doporučení, stačí se pouze objednat s tím, že má zájem o konzultaci a přinést s sebou kopie zdravotnické dokumentace. Odborníka může vyhledat pacient sám, nebo může kontaktovat zdravotní pojišťovnu a požádat ji o pomoc. Právě pojišťovna má přehled o lékařích, kteří jsou jejími smluvními partnery a kteří by mohli poskytnout konzultace a kvalifikované nezávislé stanovisko k léčebnému postupu a poskytovánízdravotních služeb.

Konzultace s jiným nezávislým odborníkem může být zpoplatněna a lékař za ni může požadovat přímou úhradu. Může však být i hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Doporučujeme se o způsobu úhrady předem informovat.

 1. Být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče.
 2. Na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb. Poskytování zdravotních služeb může být narušeno zejména z důvodů provozních, ale také hygienických nebo organizačních. O tom, zda by přítomností osoby blízké bylo poskytování zdravotních služeb narušeno, může rozhodnout ošetřující lékař nebo primář oddělení (záleží na konkrétních vnitřních řádech).

To platí i pro hospitalizaci v zařízeních jednodenní či lůžkové péče. Podle § 46 odst. 1. písm. a) zákona o zdravotních službách je poskytovatel povinen zajistit, aby byl pacient seznámen se svými právy a povinnostmi při poskytování zdravotních služeb a vnitřním řádem. Vnitřní řád nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný chod zdravotnického zařízení a respektování práv ostatních pacientů.

Nezletilý pacient má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen.

Osoba s omezenou svéprávností, která není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb či jejich důsledky, má právo přetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem.

Pacient s omezenou svéprávností nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba podle odstavce 3 písm. e), uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává.

Právo na přítomnost osoby blízké neplatí pro osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

 1. Být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.
 2. Znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky.
 3. Odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka.
 4. Přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
 5. Přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a  duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v  České republice nebo duchovních v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.
 6. Na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění má pacient též právo zvolit si zdravotní pojišťovnu. Podle ust. §11a tohoto zákona lze zdravotní pojišťovnu změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí, které bezprostředně předchází tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Odhlášení u stávající zdravotní pojišťovny provádí nová zdravotní pojišťovna.

Právní prameny:

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Hlava I. § 28 a násl.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění §11

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz