Souhlas s poskytováním informací

Pacient může určit, které osobě má být podána informace o jeho zdravotním stavu. Záznam o určení osoby, které má být informace o zdravotním stavu podána, je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které…

Číst dále...

Péče bez souhlasu

Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě, že zdravotní stav neumožňuje pacientovi souhlas vyslovit, čímž však není dotčeno dříve vyslovené přání, jde o léčbu vážné duševní poruchy a v důsledku jejího neléčení by došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta.  Bez souhlasu lze poskytnout také jiné…

Číst dále...

Dříve vyslovená přání

Každý lékařský zákrok musí být proveden se souhlasem pacienta, avšak mohou nastat situace, ve kterých není možno tento souhlas získat. I tak je pacientovi ponechána možnost svobodně rozhodovat o své léčbě, a to prostřednictvím institutu dříve vyslovených přání.

Číst dále...

Nespokojenost s léčbou a chováním zdravotnického personálu

Pokud je pacient (případně zákonný zástupce, osoba blízká v zákonem stanovených případech nebo osoba zmocněná) nespokojen s chováním lékaře nebo jeho přístupem, považuje podávané informace za nekvalitní, nebo má dokonce podezření na zanedbání péče, případně na pochybení při operacích, může si stěžovat. Prvotně je vždy nejlepší pokusit se vyřešit problém…

Číst dále...

Odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb (revers)

Pacientovi, kterému byla podána informace o zdravotním stavu nebo se podání informace vzdal a který odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, nejde-li o případ, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu, je opakovaně podána informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé,…

Číst dále...

Jaké jsou platné formy souhlasu

Právní formy souhlasu jsou: konkludentní Jde o souhlas projevený jinak než slovně (tzn. ani ústně ani písemně), pokud z takového projevu jednoznačně vyplývá vůle pacienta, např. pacient sám nastaví ruku k injekci. ústní Zdravotnický pracovník musí tento souhlas zaznamenat do zdravotnické dokumentace pacienta. písemný  Písemný souhlas musí být založen ve zdravotnické dokumentaci…

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz