Dříve vyslovená přání

Každý lékařský zákrok musí být proveden se souhlasem pacienta, avšak mohou nastat situace, ve kterých není možno tento souhlas získat. I tak je pacientovi ponechána možnost svobodně rozhodovat o své léčbě, a to prostřednictvím institutu dříve vyslovených přání.

Číst dále...

Nespokojenost s léčbou a chováním zdravotnického personálu

Pokud je pacient (případně zákonný zástupce, osoba blízká v zákonem stanovených případech nebo osoba zmocněná) nespokojen s chováním lékaře nebo jeho přístupem, považuje podávané informace za nekvalitní, nebo má dokonce podezření na zanedbání péče, případně na pochybení při operacích, může si stěžovat. Prvotně je vždy nejlepší pokusit se vyřešit problém…

Číst dále...

Odmítnutí souhlasu

Pacient má právo provedení lékařského zákroku odmítnout, nejde-li o případ, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu. Pacientovi musí být opakovaně podána informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Pokud pacient i nadále odmítá…

Číst dále...

Jaké jsou platné formy souhlasu

Právní formy souhlasu jsou: konkludentní Jde o souhlas projevený jinak než slovně (tzn. ani ústně ani písemně), pokud z takového projevu jednoznačně vyplývá vůle pacienta, např. pacient sám nastaví ruku k injekci. ústní Zdravotnický pracovník musí tento souhlas zaznamenat do zdravotnické dokumentace pacienta. písemný  Písemný souhlas musí být založen ve zdravotnické dokumentaci…

Číst dále...

Informovaný souhlas

Každý lékařský zákrok musí být, až na stanovené výjimky, proveden se souhlasem pacienta. Tento souhlas musí být informovaný, což znamená, že pacient musí být před jeho udělením řádně poučen. Povinnost poučit pacienta a vyžadovat od něj informovaný souhlas má ošetřující zdravotnický pracovník. Náležitosti souhlasu Souhlas pacienta musí být: 1)     svobodný 2)     informovaný…

Číst dále...

Zdravotnická dokumentace a změna poskytovatele zdravotních služeb

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách stanovuje, že v případě změny poskytovatele zdravotních služeb je dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti všech zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi. Mělo by se tak dít zasláním výpisu ze zdravotnické dokumentace či jejich kopií. Naopak originál zdravotní dokumentace by v žádném případě neměl putovat s pacientem k novému lékaři, neboť předešlý poskytovatel má povinnost ji uchovat. Zákon nestanoví žádnou lhůtu, v níž mají být informace předány novému poskytovateli, ale v zájmu zajištění péče by tak mělo být učiněno co nejdříve.

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz