Osoby oprávněné k nahlížení do zdravotnické dokumentace

K zdravotnické dokumentaci mají kromě samotného pacienta nebo jeho zákonného zástupce přístup i další osoby v souladu s ust. § 65 zákona o zdravotních službách. Těmi jsou osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba, osoby blízké zemřelému pacientovi. Výjimku tvoří situace, kdy těmto osobám zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o jeho zdravotním stavu. V takovém případě lze osobám blízkým umožnit nahlížení do zdravotnické dokumentace pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví dalších osob, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Osoba blízká je definována v § 22 občanského zákoníku jako příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Možnost nahlížet, pořizovat si výpisy nebo kopie mají:

1)     osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba
2)     osoby blízké zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném ust. § 33 odst. 4

Možnost nahlížet bez souhlasu pacienta, jestliže je to v jeho zájmu mají:

1)     zdravotničtí pracovníci, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele
2)     osoby pověřené správním orgánem k vypracování nebo přezkoumání lékařského posudku
3)     soudní znalci
4)     osoby pověřené správním orgánem, který převzal zdravotnickou dokumentaci
5)     zdravotničtí pracovníci k posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení
6)     Veřejný ochránce práv v souvislosti s šetření
7)     Medici v rozsahu nutném pro zajištění výuky; to neplatí, jestliže pacient nahlížení prokazatelně zakázal8)     A další osoby dle ust. § 65 odst. 2 zákona o zdravotních službách

Právní prameny:

Úmluva o lidských právech a biomedicíně čl. 10 odst. 2
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Hlava II. § 53 a násl.
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz