Informovaný souhlas

Každý lékařský zákrok musí být, až na stanovené výjimky, proveden se souhlasem pacienta. Tento souhlas musí být informovaný, což znamená, že pacient musí být před jeho udělením řádně poučen. Povinnost poučit pacienta a vyžadovat od něj informovaný souhlas má ošetřující zdravotnický pracovník.

Náležitosti souhlasu

Souhlas pacienta musí být:

1)     svobodný
2)     informovaný – pacient musí být náležitě poučen, tzn., že musí znát zejména:a)     příčinu a původ nemoci,

b)     účel, povahu, přínos, důsledky a rizika výkonu,

c)     jiné možnosti řešení (alternativy), existují-li,

d)     postup léčby, která bude navazovat,

e)     omezení a doporučení ve způsobu života, který bude následovat.

 Neplatnost souhlasu:

  • Souhlas se zákrokem musí být svobodný a informovaný. Souhlas nebude svobodný, pokud pacient souhlasil např. pod nátlakem rodiny, lékaře apod. Souhlas je považován za nesvobodný také v případě, že je pacient nucen rozhodnout se ve stavu akutní bolesti a bylo možné souhlas získat dříve, než tato bolest nastala.
  • Svoboda souhlasu je obvykle vyloučena také v případě, že pacient pouze podepíše standardizovaný formulář. Formulář totiž sám o sobě nesplňuje podmínky informovaného souhlasu, protože nemůže nahradit rozhovor lékaře s pacientem. Písemnému souhlasu tedy vždy musí předcházet rozhovor pacienta s lékařem. Souhlas není svobodný také v případě, že je poučení poskytováno v době, kdy si pacient myslí, že je již vše připraveno a zákrok je neodvratitelný, např. cestou na operační sál.
  • Neplatný může být také souhlas pacienta, který byl poučen pod vlivem tlumících léků, návykových látek nebo duševní poruchy. V takovém případě pacient postrádá způsobilost souhlas či nesouhlas udělit.

Odvolání již uděleného souhlasu:

 V souladu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně zákon o zdravotních službách stanoví v § 34 odst. 4, že pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat. Dle ust. § 97 odst. 1 občanského zákoníku pak může být odvolání souhlasu učiněno v jakékoli formě, i když je pro samotný souhlas obligatorní písemná forma. Je-li odvolání učiněno ústně, provede o tom zdravotnický pracovník záznam do zdravotnické dokumentace.

Právní prameny:

Úmluva o lidských právech a biomedicíně Čl. 5 – 9
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 93 a násl., § 2642
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách § 28 odst. 1, § 31 a násl.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz