Zdravotnická dokumentace a změna poskytovatele zdravotních služeb

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách stanovuje, že v případě změny poskytovatele zdravotních služeb je dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti všech zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi. Mělo by se tak dít zasláním výpisu ze zdravotnické dokumentace či jejich kopií. Naopak originál zdravotní dokumentace by v žádném případě neměl putovat s pacientem k novému lékaři, neboť předešlý poskytovatel má povinnost ji uchovat. Zákon nestanoví žádnou lhůtu, v níž mají být informace předány novému poskytovateli, ale v zájmu zajištění péče by tak mělo být učiněno co nejdříve.

Poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, je povinen informaci o  ukončení své činnosti zveřejnit alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení, a to ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, popřípadě na svých internetových stránkách. Poskytovatel současně požádá příslušný správní orgán a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o uveřejnění uvedené informace na jejich úřední desce; příslušný správní orgán a obec jsou povinny tuto informaci uveřejnit. V informaci uvede datum zamýšleného ukončení činnosti, datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a adresu místa pro předložení žádosti, popř. uvede, která osoba za něj hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb.

Poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb:

  • Neprodleně prokazatelně zajistí předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a to na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele, přičemž poskytovatel zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě (součástí žádosti je jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo místo hlášeného pobytu a identifikační údaje zvoleného poskytovatele).
  • Zdravotnickou dokumentaci vedenou o pacientech, kteří včas nepředložili žádost o  předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli, a její soupis, předá osobě pokračující v poskytování zdravotních služeb. Pokud taková osoba není, předá zdravotnickou dokumentaci a její soupis příslušnému správnímu orgánu.
  • Předání dokumentace správnímu orgánu nebo jinému poskytovateli je nutné doplnit předávacím protokolem, ve kterém bude uveden soupis zdravotnické dokumentace, identifikační údaje přebírajícího poskytovatele nebo správního orgánu, datum a účel převzetí, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost rozhodná pro její předání.

Právní prameny:

Úmluva o lidských právech a biomedicíně čl. 10 odst. 2
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Hlava II. § 53 a násl.
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz