SPOR O PLACENTU

Kancelář Ombudsmana pro zdraví se v poslední době setkává s otázkou mladých budoucích maminek: „Chci si po porodu odnést placentu, musí mi ji porodnice vydat nebo ne?“  Stejná otázka trápí i samotné zdravotníky a uvádí je do značných rozpaků. Na první pohled totiž není vůbec jasné, zda vydání placenty rodičce zákon povoluje či nikoli.

Jde o obyčejný a zdraví nebezpečný odpad?

Matky chtějí placentu využít na výrobu nejrůznějších esencí, tinktur, homeopatik či kapslí a ti odvážnější dokonce na přípravu koktejlu. Věří totiž, že posílí jejich imunitní systém, podpoří laktaci, zavinutí dělohy a obecně bude hojení po porodu rychlejší. Produkty z placenty mají sloužit i jako prevence poporodní únavy a deprese. Některé matky chtějí placentu kvůli rituálnímu pohřbení nebo zpracování části pupečníku jako upomínky na porod. Jenže zákon o zdravotních službách jako základní právní předpis, kterým se musí řídit všichni poskytovatelé zdravotních služeb v České republice, jasně stanoví, jak naložit s odebranými částmi lidského těla, s plodem po potratu, s plodovým vejcem bez obalu, plodovým lůžkem nebo s těhotenskou sliznicí, které byly vypuzeny z těla ženy. „A žádný z důvodů, pro který by ženy chtěly placentu použít, se v seznamu nenachází. Podle zákona o zdravotních službách lze placentu po porodu uchovat pouze pro potřeby vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům ve zdravotnictví, dále použití při léčbě příjemce lidských tkání a buněk a k použití pro výrobu léčiv podle zákona o léčivech,“ tvrdí MUDr. Martin Jan Stránský, zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví.  Poslední možností je použití pro potřeby stanovené jiným právním předpisem. Žádný takový právní předpis však neexistuje.

Placenta je přece součást těla těhotné matky!

Jenže je tu i druhý pohled, který se opírá o občanský zákoník a ústavní pořádek České republiky. „Nastávající maminky ve svých podnětech naší kanceláři tvrdí že placenta je nesporně částí jejich tělesné integrity, a proto i po jejím vypuzení zůstává předmětem jejich osobnostních práv. Zákon o zdravotních službách v tom podle nich nic nemění, protože v ustanoveních o nakládání s částmi lidského těla odebranými pacientovi při poskytování zdravotní péče přece přímo nezakazuje použití placenty jinými způsoby, než těmi, které jsou zde uvedeny,“ uvedl MUDr. Martin Jan Stránský. Své tvrzení matky dále podporují Ústavou ČR, resp. Listinou základních práv a svobod, z níž plyne, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Pokud se tedy matka rozhodne nedat souhlas k použití placenty pro potřeby vyjmenované v zákoně o zdravotních službách, nic nemůže bránit tomu, aby o využití placenty rozhodla jinak. V nakládání s placentou je pak omezena jen občanským zákoníkem, který zakazuje její využití způsobem pro člověka nedůstojným nebo ohrožujícím veřejné zdraví.

S dotazem, jak to s placentou tedy skutečně je, se na Kancelář Ombudsmana pro zdraví obrátili i sami poskytovatelé zdravotních služeb. Ti se totiž obávají, aby se odmítnutím vydání placenty nedopustili porušení osobnostních práv, daných občanským zákoníkem, a nehrozila jim proto žaloba.

Stojí to za riziko pokuty půl milionu korun?

Otázka vydávání placent je tedy horkým vratkým kamenem, na který z jedné strany tlačí soukromé a z druhé strany veřejné právo. „Soupeří zde potřeby matky, její právo na osobní integritu a právo rozhodnout o svém těle podle vlastního uvážení a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb, které jsou dány veřejnoprávními normami a naprosto legitimním zájmem o ochranu veřejného zdraví,“ podotkla Mgr. Barbora Vráblová, právní poradkyně Kanceláře Ombudsmana pro zdraví. Nelze totiž pominout fakt, že k tomu, aby placenta mohla být matkám, či jimi pověřeným zpracovatelům, vydána, musely by být jasně stanoveny podmínky pro její odběr, převoz, skladování a podobně.  A navíc – matky sice mají pravdu, že zákon o zdravotních službách přímo nezakazuje jiné, než jím vymezené využití placenty, ale při svých argumentacích zapomínají, že také stanoví poskytovatelům zdravotních služeb povinnost placentu ji v případě nevyužití zákonným způsobem spálit ve spalovně či v krematoriu. „Pokud by tedy poskytovatelé zdravotních služeb žádosti matek podlehli, vystavili by se riziku pokuty ve výši 500 000 Kč,“ doplnila Mgr. Barbora Vráblová. A nejen to – stejná pokuta by mohla hrozit i těm, kdo pak placentu využijí, tedy například i samotným matkám.

Pro úplnost – možnost matky odnést si placentu není prozatím podle dostupných zdrojů právně zakotvena v žádné zemi Evropské unie, tuto možnost mají pouze matky tří států USA.

(Box:)

Spory o průběh porodu

Každá nastávající maminka dnes ví, že má právo vyjádřit svá přání s průběhem porodu. Například nemůže být provedena epiziotomie (nástřih hráze), pokud s ní matka předem vysloví nesouhlas. To také učinila paní Simona. Při porodu, který se jí samotné i přítomnému manželovi zdál nekomplikovaný, však přišla chvíle, kdy lékařka začala naléhat na to, že provedení epiziotomie je nezbytné. Rodička v domnění, že jde snad i o život dítěte, souhlasila. Později se však ukázalo, že porod probíhal normálně, dítě ohroženo nebylo a nástřih byl proveden z preventivních důvodů.

Podle zákona o zdravotních službách lze pacientovi služby poskytnout pouze s jeho informovaným a svobodným souhlasem, týká se to samozřejmě i matek při porodu. Pokud je souhlas vynucen, jako se to zřejmě stalo v případě paní Simony, nelze jej považovat za svobodný. Přesto však může při porodu dojít k situacím, kdy i v takovém případě je zdravotník v právu. Ústavní soud ČR i v souvislosti s rozhodovací praxí Evropského soudu pro lidská práva zaujal názor, že nedotknutelnost matky, tedy její právo odmítnout některý lékařský zákrok či neudělit informovaný souhlas, lze omezit, pokud je vysoká pravděpodobnost, že život a zdraví plodu je bezprostředně ohroženo a provedení zákroku je přiměřené záchraně života a zdraví nenarozeného dítěte. Omezení práv matky je však podmíněno tím, že ochrany zdraví či života dítěte nelze dosáhnout jinak a musí být přiměřené. Není tedy možné ad absurdum způsobit smrt matce, aby její dítě při porodu přežilo.

Maminky, potřebujete poradit se svými právy v těhotenství, v souvislosti s porodem či s péčí po něm? Podejte si podnět ke Kanceláři Ombudsmana pro zdraví.

Vyšlo v tabletovém týdeníku Dotyk

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz