Péče bez souhlasu

Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě, že

  • zdravotní stav neumožňuje pacientovi souhlas vyslovit, čímž však není dotčeno dříve vyslovené přání,
  • jde o léčbu vážné duševní poruchy a v důsledku jejího neléčení by došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta.

 Bez souhlasu lze poskytnout také jiné zdravotní služby, pokud je tak stanoveno zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tedy např. zdravotní služby, jejichž smyslem je  zabránit šíření infekčních chorob (např. HIV).

Nezletilému pacientovi nebo pacientovi s omezenou svéprávností lze bez souhlasu poskytnout neodkladnou péči, jde-li o:

  • léčbu vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta,
  • zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví,
  • podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání.

Hospitalizace bez souhlasu

Pacienta je bez poskytnutí souhlasu možno nejen léčit, ale i hospitalizovat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • jedná se o ochranné léčení uložené pravomocným soudním rozhodnutím,
  • jedná se o izolaci, karanténu nebo léčení nařízené podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
  • jedná se o vyšetření nařízení na základě trestního řádu nebo občanského soudního řádu,
  • pacient ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy, touto poruchou prokazatelně trpí nebo je pod vlivem návykové látky,
  • zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas.

Nezletilého pacienta nebo pacienta s omezenou svéprávností lze bez souhlasu zákonného zástupce hospitalizovat také, v případě podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání.

Zdravotnické zařízení má povinnost oznámit nedobrovolnou hospitalizaci pacienta do 24 hodin příslušnému soudu. Ten pak musí do 7 dnů od začátku hospitalizace rozhodnout o tom, zda k nedobrovolnému převzetí došlo v souladu se zákonem. Pokud ano, začíná další fáze řízení, v níž soud do 3 měsíců na základě znaleckého posudku rozhodne o tom, zda další držení pacienta ve zdravotnickém zařízení je přípustné, příp. po jakou dobu. V případě, že soud rozhodne o další přípustnosti držení pacienta ve zdravotnickém zařízení, může tak učinit nanejvýše na dobu jednoho roku. Poté musí přijít nové soudní rozhodnutí o další hospitalizaci

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz