Jaké jsou platné formy souhlasu

Právní formy souhlasu jsou:

  • konkludentní

Jde o souhlas projevený jinak než slovně (tzn. ani ústně ani písemně), pokud z takového projevu jednoznačně vyplývá vůle pacienta, např. pacient sám nastaví ruku k injekci.

  • ústní

Zdravotnický pracovník musí tento souhlas zaznamenat do zdravotnické dokumentace pacienta.

  • písemný

 Písemný souhlas musí být založen ve zdravotnické dokumentaci a je vyžadován:

1)     Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, např.a) zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách – umělé oplodnění, sterilizace, psychochirurgické výkony apod.

b) transplantační zákon č. 285/2002 Sb – darování, odběry a transplantace tkání a orgánů lidského původu apod.

2)     Pokud tak s ohledem na charakter poskytovaných služeb určí poskytovatel.
3)     V případě hospitalizace.4)     V případě, že má být oddělena neobnovitelná část těla.

5)     K lékařskému pokusu na člověku.

6)     K zákroku, který zdravotní stav člověka nevyžaduje. To neplatí, jedná-li se o kosmetické zákroky, nezanechávající trvalé nebo závažné následky.

Právní prameny:

Úmluva o lidských právech a biomedicíně Čl. 5 – 9
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 93 a násl., § 2642
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách § 28 odst. 1, § 31 a násl.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz