STUDENTI PRÁV ŘEŠILI PRÁVO PACIENTŮ NA ÚHRADU LÉČBY KMENOVÝMI BUŇKAMI ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Patří léčba kmenovými buňkami diabetické nohy mezi moderní a zavedené terapie, které by měly hrazeny ze zdravotního pojištění nebo ne? Nevedou průtahy v konečném rozhodnutí zcela zbytečně k tomu, že mnozí pacienti musí za tuto léčbu platit soukromým pracovištím desítky tisíc korun nebo souhlasit s amputací končetiny? V roli právních zástupců ministerstva zdravotnictví si dnes v simulovaném zasedání Zdravotního výboru PS PČR mohli svou argumentaci a právní znalosti vyzkoušet finalisté třetího ročníku soutěže O cenu profesora Jaroslava Stránského 2015 ve zdravotnickém právu. Tu vypsaly pro studenty právnických fakult ČR Kancelář Ombudsmana pro zdraví (KOZ) a spolek studentů práv a mladých právníků ELSA Praha.

Čtyřem nejlepším studentům předal finanční odměnu v celkové výši 18 000 Kč MUDr. Martin Jan Stránský, ředitel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví a mezinárodní expert na systémy a protokoly ve zdravotnictví. „Soutěž ukázala, jak složité je v rámci současné legislativy uplatňovat nové metody a jak důležitá je v tomto směru nejen teoretická, ale hlavně praktická příprava budoucích právníků. Právě proto nabízíme kromě poradenství široké veřejnosti a zdravotnickým pracovníkům i stáže studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,“ řekl MUDr. Martin Jan Stránský.  „Považujeme za velmi přínosné, že v příštím akademickém roce bude spolupráce s Kanceláří Ombudsmana pro zdraví dále rozšířena a stáže zde budou studentům uznány v rámci výuky,“ doplnil prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který přišel soutěžící studenty podpořit.

„Zdravotnické právo řeší kromě otázek škodních i otázky spojené s významným dopadem na pacienty – například zavádění nových metod a jejich zařazení do úhrad ze zdravotního pojištění. Mnohé studenty nečeká kariéra advokátů, nýbrž například ministerských a jiných právníků a zde si mohou dobře prověřit svou připravenost,“ konstatoval JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., L.L.M., právní poradce KOZ a analytik a lektor zdravotnického práva. Spolu s ním předsedali simulovanému zasedání parlamentního zdravotnického výboru i JUDr. Milan Vašíček, právní poradce KOZ a odborník na poplatky a obchodní i zdravotní právo, a JUDr. Tomáš Holčapek z Centra zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Podporujeme akce tohoto typu, protože studentům umožňují nejen vylepšit to, co se dozvěděli v rámci výuky, ale i rozšířit si své prezentační, komunikační a argumentační schopnosti. Byť tentokrát nejde o simulaci soudního řízení, musí být studenti připraveni a hledat správnou argumentaci v reakci na zkoumavé otázky hodnotitelů,“ dodal pedagog.

Nejlepší profesionální dovednosti a argumentační schopnosti v oblasti zdravotního práva, které se dotýkají řady zákonů včetně nového občanského zákoníku, prokázala Vendula Mayerová. Odnesla si odměnu ve výši 10 000 Kč. Poloviční částku získal Dominik Pašek za druhé místo. Třetí místo a s ním i 3 000 Kč si pak rozdělili Veronika Šimerdová a Karolína Kropíková.

„Studenti, kteří se účastní simulovaných soudních procesů či podobných akcí, mají obrovskou výhodu při pracovních pohovorech, jelikož jejich podstatou bývá často vyřešení skutečné právní kauzy,“ zhodnotila Zuzana Kolísková, viceprezidentka studentského spolku ELSA Praha. Studenti prokazovali své znalosti  v dvou kolech, V prvním písemném soutěžilo osmnáct studentů, z nichž do druhého ústního kola postoupilo osm finalistů.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz