PŘEHLED PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo přehled plnění Programového prohlášení vlády v oblasti zdravotnictví. Zpráva se týká především:

1. Zajištění ekonomické stability, efektivity a transparentnosti systému veřejného zdravotnictví, zdravotních pojišťoven (včetně VZP) a poskytovatelů zdravotních služeb.
V současné době je v legislativním procesu, konkrétně v Legislativní radě vlády, tzv. transparenční novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

2. Dodržení principu solidarity zdravých lidí s nemocnými, neziskovosti a všeobecné dostupnosti kvalitní zdravotní péče hrazené z veřejných prostředků. Zavedení předvídatelného, stabilního a průměrným nákladům odpovídajícího systému úhrad pro všechny typy zdravotní péče. Podle principu „za stejný rozsah a srovnatelnou kvalitu péče“ bude hrazena stejná úhrada.
Ústav zdravotnických informací a statistiky v rámci projektu DRG-Restart již odstartoval práci na systému DRG tak, aby úhrady akutní lůžkové péče realizované takzvaným případovým paušálem bylo možné označit za předvídatelné, stabilní a odpovídající průměrným nákladům.

3. Zavedení pravidelné valorizace platby za státní pojištěnce a prosazení snížení DPH na léky. Zavedení spravedlivého modelu přerozdělení pojistného, který zohlední skutečné výdaje na nákladné diagnózy a přinese významné úspory systému, především v nákladech na léky a zdravotnické prostředky.
Pravidelná valorizace platby za státní pojištěnce stejně jako nový systém přerozdělení, který by lépe reflektoval skutečné náklady jednotlivých pojištěnců, budou připraveny v průběhu roku 2015. V současné době se připravuje znění zákona. Zdravotní pojišťovny budou v roce 2015 předávat Ministerstvu zdravotnictví data, která budou sloužit k paralelní modelaci dopadů alternativního způsobu přerozdělení na zdravotní pojišťovny. DPH na léky byla snížena DPH, a to z 15 % na 10 %.

4. pProsazení transparentního a kontrolovatelného systému hospodaření s veřejnými prostředky, zavedení povinného zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven s poskytovateli péče a smluv veřejných nemocnic se svými dodavateli. Vláda nebude znovu zavádět poplatek za hospitalizaci.
Zveřejňování smluv ZP je řešeno transparenční novelou (viz bod 1), zveřejňování smluv přímo řízených nemocnic s dodavateli služeb je řešeno pokynem a už se v praxi provádí. Bude následně také součástí připravovaného zákona o veřejných neziskových nemocnicích.

5.  S účinností k 1. lednu 2015 zruší poplatek za recept i za ošetření v ambulantní sféře. Ponechá pouze regulační poplatek za využití pohotovostních služeb. Výpadek zdrojů spojených se zrušením regulačních poplatků bude systému veřejného zdravotního pojištění a následně poskytovatelům péče kompenzován ze státního rozpočtu.
Ministerstvo zdravotnictví splnilo závazek, že s účinností od 1. 1. 2015 zruší poplatek za recept i za ošetření v ambulantní sféře, přičemž je výpadek zrušených poplatků pro poskytovatele zdravotních služeb a lékárenských služeb kompenzován prostřednictvím úpravy konkrétních právních předpisů.

6. Oddělení vlastnictví zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven a zamezí jejich vzájemnému ovládání nebo ovládání třetí osobou.
Současná právní úprava neumožňuje vlastnictví zdravotní pojišťovny a poskytovatele stejnou osobou. Transparenční novelou zákona 48/1997 Sb. bude zpřesněna i úprava střetu zájmů členů orgánů zdravotních pojišťoven.

7. Posílení státního dozoru nad toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven. Zajištění kontroly státu nad zaváděním DRG systému převzetím těchto činností ministerstvem zdravotnictví z tzv. Národního referenčního centra.
Správa a rozvoj systému DRG (hlavního úhradového mechanismu používaného v akutní lůžkové péči) je převedena na organizaci pod kontrolou Ministerstva zdravotnictví – Ústav zdravotnických informací a statistiky. V rámci projektu DRG-Restart se počítá s použitím výstupu k úhradám v roce 2017.

8. Posílení efektivity Státního ústavu pro kontrolu léčiv a jeho lékové politiky a cenotvorby s cílem zajistit lepší dostupnost léků pro občany.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček již v únoru 2014 provedl změnu ve vedení Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a to z důvodu nespokojenosti se způsobem řízení SÚKLu, zejména v oblasti cenové a úhradové regulace, nedostatků v dozorových činnostech a nedostatečné kontroly nakládání s veřejnými prostředky. Nápravou byl pověřen nový ředitel Zdeněk Blahuta, který má za úkol zejména urychlení správních řízení s cílem zajistit levnější léky pro pacienty i pojišťovny, zvýšení efektivity v oblasti cenové a úhradové regulace a kontrolu vynakládání veřejných prostředků. Nový ředitel mimo jiné nechal SÚKL projít forenzním auditem a dokázal najít více než miliardovou úsporu v systému zdravotního pojištění zrychlením práce ústavu.

9. V průběhu roku 2015 vláda předloží zákon o veřejných neziskových nemocnicích, který umožní jejich transparentnější a efektivnější řízení. Vytvoří tím podmínky pro tvorbu uznávaných postupů v odborné lékařské péči.
Návrh zákona je momentálně ve fázi věcné přípravy, navrhujeme zahrnout jej do legislativního plánu vlády na červen 2015.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz