NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ A VÝPOČET KOMPENZACE BOLESTI A ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ

K náhradě nemajetkové újmy na zdraví publikoval v loňském roce Nejvyšší soud ČR za účelem výkladu § 2958 NOZ metodiku, v níž v zásadě převzal bodový systém ze zrušené náhradové vyhlášky č. 440/2001 Sb. Metodika klasifikuje bolestivé stavy podle postižení orgánů a dalších částí těla a stanovuje jim bodové ohodnocení. Při stanovení rozsahu postižení a omezení různých oblastí lidského života vychází z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, vypracovanou Světovou zdravotnickou organizací. Tyto oblasti lidského života rozděluje do devíti kapitol, jako např. Učení se a aplikace znalostí, Komunikace, Pohyblivost, Péče o sebe, Život v domácnosti či Život komunitní, sociální a občanský.

Metodika za účelem výpočtu odkazuje na webové rozhraní www.ztizeni.cz, která vyprodukuje určitou finální hodnotu. Nicméně přístup k aplikaci je placený. Cena za jednorázový přístup (nejdéle však čtyřhodinový) je 100 Kč bez DPH. Další velkou nevýhodou je, že výsledek se zobrazí bez výpočtového algoritmu, tudíž si uživatel nemá možnost zkontrolovat jeho správnost.

Sbírka rozhodnutí stanovisek

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz