LÉKAŘ NENÍ BŮH. KDYŽ JE TŘEBA, BRAŇTE SE!

Zdravotně sociální sekce Hospodářské komory hlavního města Prahy pro vás připravila další ze série článků, jak chránit zdraví zaměstnanců. Tentokrát na téma našich práv v oblasti zdravotnictví.

Při sporech s  obchodníky se čím dál tím častěji obracíme na spotřebitelské organizace a ani úřady již nepovažujeme za malá království, která musí mít vždycky pravdu. Stěžujeme si na jejich jednání zřizovatelům, případně i  k  veřejnému ochránci práv. Málokdo ovšem ví, že i zdravotnictví má svého ombudsmana. A nejen to! Právní systém České republiky poskytuje pacientům, ale i  zdravotnickým pracovníkům ve  zdravotnictví či sociální sféře řadu možností, jak svých práv využít, nebo jak se bránit, jsou-li pošlapána. Většina lidí však z  nich zná jen část, a ještě hůře v praxi ani ty malé znalosti zpravidla neumí nejlépe použít. Z loňského průzkumu, který provedla Kancelář Ombudsmana pro zdraví se svými partnery Aliancí žen s  rakovinou prsu, Českým svazem žen a internetovým magazínem Žena-in mezi 1028 ženami, vyšlo například najevo, že 89 procent z nich je přesvědčeno, že by pacient měl spolurozhodovat o své léčbě. A 71 procent lidí by přivítalo od lékařů více informací o svém zdravotním stavu. Tato čísla dokládají nutnost zvýšení povědomí o  prá- vech nejen na straně pacientů, ale i na straně zdravotníků. Zákon totiž na právo spolurozhodovat o své léčbě a mít všechny informace o svém zdravotním stavu pamatuje. A stejně tak je to i s mnoha dalšími předměty svárů ve zdravotnictví, ať už jde třeba o možnosti řešení při nespokojenosti s léčbou, s nevhodným chováním zdravotníků, nedostupností péče či úhradou za služby či léky.

Kde hledat pomoc 
Cílem Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je přispět k otevření konstruktivního dialogu pacientů se zdravotníky, ministerstvem zdravotnictví a parlamentními a senátními výbory. Právě nedostatky v komunikaci jsou totiž častou příčinou sporů a také zdrojem poškozených vztahů mezi pacientem a  zdravotnickým personálem. Zlepšení komunikace na  všech březích zdravotnického systému, znalost práv a  možností, jak s  nimi nakládat, je proto v sou- časné době prioritou. Významný podíl na  možnostech pacientů získat informace o  své chorobě, často i o novinkách v léčbě či o  návazných zdravotnických či sociálních službách, mají pacientská sdružení a  nejrůznější spolky. Na  ně se pacienti, kteří si nevědí rady nebo mají pocit, že jsou porušována jejich práva, mohou obrátit. Kancelář Ombudsmana pro zdraví s těmito organizacemi velmi úzce spolupracuje. Dokáže jejich členům zajistit zdarma potřebné právní poradenství v oblasti zdravotnické a návazné sociální péče. I proto se čím dál tím častěji stává právní poradenství Kanceláře Ombudsmana pro zdraví sou- částí nabídky těchto organizací, ať již jde o vzdělávací programy, dny zdraví či poradenství pro klienty provozovatele portálu www.praceozp.cz (AV Institut) či semináře, konference a akce partnerů a dalších spolků, jakou jsou Národní rada osob se zdravotním postižením, ŽIVOT 90, Rakovina věc veřejná nebo již výše zmíněné Český svaz žen a Aliance žen s rakovinou prsu.

Kam se obrátit 
V Kanceláři Ombudsmana pro zdraví nenajdete jednoho konkrétního „ochránce práv“. Má celý tým odborníků se specializací na zdravotnické právo a zkušenostmi napříč celým zdravotním systémem. Právě to jí umožňuje poskytovat nejen účinné poradenství v  tom, nač mají pacienti a zdravotníci v rámci právního řádu nárok, ale také v tom, jak správně v případě sporu s protistranou komunikovat. A také, jak se soudit, je-li to potřeba. A  v  čem se Kancelář Ombudsmana pro zdraví liší například od  pacientských ombudsmanů v  nemocnicích? Především je to naprostá neutralita, protože nehovoří za žádné konkrétní zdravotnické či sociální zařízení, což jí dovoluje být absolutně objektivní. Zřizovatelem kanceláře je Nadační fond Stránský (NFS), který se zabývá podporou občanských práv a zpracováním právních analýz.

Celý článek najdete ve Zpravodaji Hospodářské komory hl. m. Prahy

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz