KDY MŮŽE LÉKAŘ ODMÍTNOUT PACIENTA?

Podle zákona je poskytovatel, kterého si pacient zvolil, oprávněn odmítnout přijetí pacienta do péče jen z důvodů překročení únosného pracovního zatížení způsobující snížení kvality a bezpečnosti péčí či z důvodu, že pacient není pojištěncem zdravotní pojišťovny. (podrobněji v zákoně – § 48 zákona č. 372/2011).  Mimo to může poskytovatel odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby.

Navíc může poskytovatel ukončit péči o pacienta, jestliže:

  1. prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele;
  2. pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; s výjimkou, jde-li o registrujícího poskytovatele (tj. praktický lékař, gynekolog, stomatolog);
  3. pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb;
  4. pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů;
  5. přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb;

O odmítnutí pacienta a o ukončení péče podle bodů 4 a 5 musí poskytovatel vydat pacientovi písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí nebo ukončení.

Poskytovatel nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče podle nebo ukončit péči o něj podle bodu 4 a 5, jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo jde o zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci, dále jde-li o krizové situace nebo výkon ochranného léčení nařízeného soudem.

Zdravotnický pracovník může odmítnout poskytnutí zdravotních služeb pacientovi v případě, že by jejich poskytnutí odporovalo jeho svědomí nebo náboženskému vyznání. V takovém případě mu však zajistí jiného zdravotnického pracovníka. Není-li to možné, zajistí pacientovi jiného poskytovatele, který mu zdravotní služby poskytne, pokud jej sám pacient neodmítne.

Zdravotnický pracovník však nemůže pacienta z výše uvedeného důvodu odmítnout, pokud by tím došlo k ohrožení života pacienta nebo k vážnému ohrožení jeho zdraví a poskytovatel není schopen zajistit poskytnutí zdravotních služeb jiným zdravotnickým pracovníkem.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz