JAK JE TO S ÚHRADOU ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘI ÚRAZE V ZAHRANIČÍ

Pojedu do Rakouska lyžovat. S jakým rozsahem zdravotní péče hrazené na základě předložení průkazu pojištěnce můžu počítat? Je například hrazena přeprava helikoptérou v případě, kdybych tam utrpěl úraz na sjezdovce?

Na základě svého platného Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) máte v zemích EU, EHP a Švýcarsku nárok čerpat ze svého zdravotního pojištění péči nezbytnou, kterou potřebujete při svém pobytu v zahraničí. Měla by vám být poskytnuta bez přímé úhrady ve všech zařízeních napojených na veřejný systém zdravotního pojištění, protože je přes výpomocnou zahraniční zdravotní pojišťovnu a styčná místa přeúčtována do vaší české zdravotní pojišťovny; vy hradíte pouze doplatky, poplatky a případnou spoluúčast stejně jako tamní pojištěnci.

Transport vrtulníkem v Rakousku ale nelze uhradit jako nezbytnou péči z veřejného zdravotního pojištění, protože ani tam se pojištěncům nehradí, a poskytnutou péči tedy není možné přeúčtovat přes rakouskou výpomocnou zdravotní pojišťovnu. Zaplacenou částku nelze ani následně v ČR refundovat jako neodkladnou péči dle § 14 zákona č. 48/1997 Sb. Podle něj se ze zdravotního pojištění poskytne pojištěnci náhrada nákladů vynaložených na neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba nastala během jeho pobytu v cizině, a to do výše stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území České republiky. Doprava vrtulníkem je však v ČR hrazena jen při primárním zásahu, a to nikoli zdravotními pojišťovnami, ale Ministerstvem zdravotnictví, navíc jen na našem území.

Ani zásah Horské služby na sjezdovce není kryt z rakouského veřejného zdravotního pojištění, takže byste si ho též musel uhradit sám. Převoz sanitou by na území Rakouska v nezbytných případech měl být hrazen, tak jak se hradí rakouským pojištěncům z veřejného zdravotního pojištění (vždy jen do nejbližšího zdravotnického zařízení, pojištěnec platí spoluúčast). Repatriace z Rakouska do ČR se z veřejného zdravotního pojištění nehradí.

Pokud by se vám tedy stal úraz v Rakousku, který by vyžadoval přepravu vrtulníkem, a neměl byste uzavřeno cestovní pojištění, musel byste uhradit přepravu z vlastních zdrojů. Náklady mohou přesáhnout sto tisíc korun v závislosti na vzdálenosti od nejbližší nemocnice. Navíc právě Rakousko je specifické tím, že zdravotnická zařízení v okolí sjezdovek většinou nejsou napojena na veřejný systém zdravotního pojištění, což znamená, že v takové nemocnici vás neošetří “na EHIC”. I místní pojištěnci si tam péči hradí sami, resp. musí se pro pobyt na horách připojistit. Po návratu do ČR by vám mohla být sice určitá částka refundována, ovšem jen do výše českých tarifů.

Při ošetření v Rakousku budete muset podepsat Prohlášení (Erklärung), že jste tam nevycestoval za účelem čerpání zdravotní péče. V případě nutné hospitalizace musíte i ve smluvním zdravotnickém zařízení počítat se spoluúčastí až kolem 20 eur v závislosti na spolkové zemi, asi 10 % z ceny budete platit za zdravotnické pomůcky a přes 5 eur za položku na receptu. A dávejte pozor, co podepisujete: může vám být také nabídnuto ošetření v tzv. Sonderklasse (zvláštní cenové třídě). Pokud s ním souhlasíte, stvrzujete své rozhodnutí podpisem. Náklady ošetření pak budou podstatně vyšší a vždy je sami hradíte.

Podrobné a aktuální informace ohledně zdravotní péče v Rakousku i dalších zemích Evropy naleznete na stránkách Centra mezistátních úhrad www.cmu.cz v části pro pojištěnce. Rozhodně se však nedoporučuje cestovat kamkoli do zahraničí bez uzavřeného cestovního pojištění. Při uzavírání pojistky se ujistěte, zda kryje rizika spojená s lyžováním. Seznamte se rovněž s podmínkami lyžování v konkrétní destinaci a řiďte se pravidly FIS.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz