JAK JE TO S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Ve zdravotnické dokumentaci (ZD) bývají často údaje o partnerech, sourozencích, rodičích apod., jak musí nebo nemusí být chráněny? Jak je třeba nakládat se ZD při změně registrujícího poskytovatele či po smrti lékaře? A kdo zodpovídá za bezpečnosti elektronické ZD? Aby to vše bylo jasné, zveřejnil nyní Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) své stanovisko.

Problematiku ZD  řeší především právní úprava v § 5 odst. 2 písm. a), § 4 písm. b), j) a § 9 zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Mimo to se na jakékoliv nakládání se zdravotnickou dokumentací vztahu i úprava občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.),a to zejm. v § 109 a dále pak v § 2647 až 2650. V neposlední řadě je pak tato problematika samozřejmě předmětem úpravy zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, na níž navazuje i prováděcí vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Při specifických zdravotních službách jako je sterilizace či asistovaná reprodukce se pak aplikuje i zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Nejdůležitější body, které ÚOOÚ nově ve svém stanovisku zdůrazňuje, shrnujeme níže:

  • Údaje třetích osob

Zdravotnická dokumentace pacienta často obsahuje i údaje o jeho partnerech, sourozencích, rodičích či dalších předcích za účelem zjištění rodinné, osobní či sociální anamnézy pacienta. Je třeba pro nahlížení do ZD pacienta třeba souhlas těchto třetích osob? Zákony se v tomto ohledu rozcházejí. Zatímco občanský zákoník stanoví, že souhlas je třeba, zákon o zdravotních službách tvrdí opak. Podle ÚOOÚ se na poskytovatele vykonávající činnost dle zákona o zdravotních službách užije na základě principu „speciální zákonné úpravy“ zákon o zdravotních službách a souhlas nebude třeba. Pokud půjde o činnost např. masérů či chiropraktiků apod., na něž se zákon o zdravotních službách nevztahuje, souhlas třetích osob bude na základě občanského zákoníku třeba.

  • Změna poskytovatele

Jak nakládat se zdravotnickou dokumentací při změně registrujícího poskytovatelezdravotních služeb? Zákonná úprava je stručná. ÚOOÚ upřesňuje správný postup. Poskytovatel má povinnost předat potřebné informace o zdravotním stavu pacienta, které jsou nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních i sociálních služeb. Nepředává se tedy celá zdravotnická dokumentace, ale jen její výpis s informacemi nezbytnými pro následnou péči. Výpis si může vyžádat sám pacient, nebo nově zvolený registrující poskytovatel. Originál vždy zůstává u původního poskytovatele pro účely např. kontroly zdravotní pojišťovny. Původní poskytovatel uchovává dokumentaci 10 let od změny či 10 let od úmrtí, jedná-li se o všeobecné praktické lékařství, zubaře či gynekologa. Jedná-li se o ambulanci, po dobu 5 let.

  • Ukončení poskytování zdravotních služeb

Co se stane s vaší ZD v případě úmrtí vašeho lékaře? Zákon stanoví přesná pravidla, z nichž neexistuje výjimka, jak upozorňuje ÚOOÚ. Osoba blízká lékaře, je-li jí úmrtí lékaře známo, je povinna neprodleně oznámit úmrtí příslušnému orgánu, nejčastěji krajský úřad, a zajistit ZD před nahlížením. Ani tato osoba není oprávněna do ZD nahlížet.

  • Kontrola poskytování zdravotních služeb

Příslušný orgán vykonávající kontrolu poskytování zdravotních služeb z moci úřední je oprávněn nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta bez jeho souhlasu a pořizovat kopie či výpisy, jestliže je to v zájmu pacienta a potřebné pro účely této kontroly.

  • Elektronická zdravotnická dokumentace

Odpovědnost za zpracování osobních údajů nese poskytovatel zdravotních služeb, nikoliv např. dodavatel systému. Je nutno uchovávat i záznamy o přístupu k systému, tedy záznam kdy a kdo měl do konkrétní ZD přístup. Doba uchování těchto záznamů je minimálně rok. ÚOOÚ shledává největší potenciální riziko porušení zákona v případech ZD v elektronické formě, a to zejména v nastavení přístupu jednotlivých oprávněných osob u poskytovatele zdravotních služeb – především ve velkých nemocnicích. Správce je povinen zajistit, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz