DALŠÍ KROK K VĚTŠÍ PRÁVNÍ JISTOTĚ PŘI STANOVENÍ NÁHRADY ZA NEMAJETKOVOU ÚJMU NA ZDRAVÍ

Po účinnosti nového občanského zákoníku vzniklo na počátku roku 2014 mnoho pochybností, jak to bude nově s určováním výše odškodnění za nemateriální újmu a ztížení společenského uplatnění poškozených. Do té doby totiž odškodnění stanovovala vyhláška. NOZ ovšem rekodifikoval, že se výše náhrady určí „podle zásad slušnosti“. Tento vágní pojem se již v průběhu roku 2014 snažil upřesnit Nejvyšší soud ČR, který vydal odbornou metodiku, v níž v souladu s mezinárodněprávní úpravou doporučil soudcům, jak výši náhrady stanovit.

V této oblasti došlo aktuální k dalšímu vývoji. S účinnosti od 1. 6. 2015 vydalo ministerstvo spravedlnosti novelu vyhlášky č. 123/2015 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti, kterou se zvlášť, vedle dalších znaleckých odvětví v oboru zdravotnictví, stanoví znalecké odvětví, a to tzv. „Stanovení nemateriální újmy na zdraví“. Otázka stanovení výše náhrady nebude tedy předmětem úvahy soudu, jako tomu bylo dosud, ale výši náhrady bude vzhledem k posouzení zdravotního stavu hodnotit odborník.

Pro získání znaleckého oprávnění je nutno absolvovat kurz, který zaštiťuje 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Odborné posouzení může vést k větší preciznosti stanovení náhrady za nemajetkovou újmu, kdy posouzení zdravotního stavu by mělo vždy náležet jen odborníkům. Na druhé straně nutno dbát i ochrany základního principu práva na spravedlivý proces, že je to soud, který zná právo a je povolán právo vykládat. Z tohoto důvodu je to právě soud, který musí při svém rozhodování vždy věc právně zhodnotit sám.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz