Lékař bude muset respektovat formy komunikace zvolené osobami se zdravotním postižením

U pacientů se zdravotním postižením budou od 1. 11. 2018 ve zdravotnické dokumentaci zaznamenávány i informace o nezbytných zdravotnických prostředcích, popřípadě zvláštních pomůckách, které používají. Půjde jen o ty, které pacienti používají dlouhodobě a je na ně třeba při poskytování zdravotních služeb vzít zřetel. V případě pacientů se sluchovým postižením nebo…

Číst dále...

Pacient s omezenou svéprávností

Pokud je pacientem osoba s omezenou svéprávností, náleží právo na informace a právo dát souhlas soudem jmenovanému opatrovníkovi. Jedná-li se o zdravotní služby, které spočívají v poskytnutí neodkladné nebo akutní péče a souhlas opatrovníka nelze získat bez zbytečného odkladu, rozhodne o jejich poskytnutí zdravotnický pracovník. Tím nejsou dotčena ustanovení týkající se poskytování zdravotních…

Číst dále...

Omezení svéprávnosti

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, může soud omezit svéprávnost člověka nejdéle na dobu 3 let opakovaně. K omezení svéprávnosti se přistupuje pouze tehdy, kdy nelze použít jiný z mírnějších a méně omezujících opatření (např. nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti). Z logiky věci lze omezit jen zletilého (18 let) nebo plně svéprávného nezletilého člověka (přiznání svéprávnosti, uzavření manželství).

Číst dále...

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz