1. setkání s malými spolky

Na prvním setkání s malými pacientskými spolky a spolky zastupujícími pacienty se vzácnými onemocněními jsme si dne 20. února 2019 potvrdili, že je nezbytné, aby dokázali tzv. táhnout za jeden provaz a získaly v prosazování svých potřeb silnější hlas.  Identifikovali jsme tedy základní cíle:

 • dát hlas malým spolkům,
 • zvýšit povědomí o právech a povinnostech,
 • vyvíjet tlak na stanovení standardů,
 • propojení zdravotního a sociálního systému.

Jako nejpalčivější problémy spolků se ukázaly:

 • Problémy s posudkovými lékaři, na odvolání se čeká třeba i rok.
 • Tabulky na uznání invalidity jsou špatné, pacienti se do tabulek špatně pasují a dost často nedosahují ani na první stupeň invalidity.
 • Mnohdy lékaři neznají vůbec diagnózu pacienta (chybí odborníci).
 • Obtížnost při zastupování psychicky nemocných, a to i navzdory zákonné možnosti: kdokoli z nás se může nechat zastupovat zmocněncem.
 • Co lze považovat projev souhlasu? V tomto bodě právní poradkyně KOZ doporučila:
  • U úředně neuznaného nesvéprávného pacienta stačí za přítomnosti notáře třeba pokynutí hlavy pacienta, nebo mrknutí.
  • Když pacient není ve stavu, kdy může rozhodnout, může ho zastupovat osoba blízká.
  • Návrh na změnu opatrovníka může podat lékař, spolek a podává se k příslušnému soudu.

Pro další období se přítomní dohodli identifikovat priority spolků, které můžeme prosazovat v rámci společné platformy. Chcete se na ní rovněž podílet a získat výhody know how, právního zázemí s bezplatným poradenstvím a vzdělávání v problematice zdravotnického práva a legislativy věnující se sociálnímu zabezpečení?

Přidejte se, stačí se nám ozvat!

Setkání bylo podpořeno Nadačním fondem GSK

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz