Jak se dostat do nemocnice, když jste vy nebo vaše dítě nemocní, nemáte auto a váš stav není život ohrožující?

Rodiče toto právo mají, ale ukončení zdravotní péče nesmí znamenat bezprostřední ohrožení života nebo vážné poškození zdraví dítěte. V ostatních případech platí domněnka, že rodič zná „nejlepší zájmy“ dítěte lépe než lékař. V případě, kdy by se lékař domníval, že postup rodičů je v rozporu se zájmy dítěte, měl by kontaktovat příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí, který po vyhodnocení může podat návrh na předběžné opatření k soudu, jímž zamezí možnému způsobení újmy dítěti.

Přeprava pojištěnce ke smluvnímu poskytovateli (lékař, nemocnice) na území České republiky je hrazenou službou. Přeprava od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu, do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele může být hrazena jen tehdy, neumožňuje-li zdravotní stav pojištěnce přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby.
Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, je hrazen zdravotní pojišťovnou nemocného, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce.
Přepravu hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou zdravotnickou dopravní službu poskytnout.
Transport musí být přitom vždy indikován z prokazatelně zdravotních důvodů, nikoli z důvodů sociálních (jako je např. špatné dopravní spojení apod.). V zásadě platí, že dopravu z jiného důvodu než zdravotního, jako třeba špatné spojení nebo vysoký věk pacienta, pojišťovna nehradí.

Pro média


Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Média k tomu mohou velmi pomoci, a proto všem redaktorům děkujeme za spolupráci. Podívejte se na naše zprávy.

Reference


V oblasti poradenství a vzdělávání spolupracujeme s řadou pacientských a jiných neziskových organizací. K našim partnerům patří např. i ČLS JEP či Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Zajišťujeme rovněž akreditovanou odbornou praxi pro studenty Právnické fakulty v Praze a dalším mladým právníkům nabízíme dlouhodobé stáže.

Dárcovské konto


Rádi bychom rozšiřovali naše bezplatné poradenství, jezdili za vámi více do krajů a povídali si na seminářích s vámi o tom, co vás trápí a vydávali užitečné publikace. Pomůže nám každá koruna, děkujeme!

Transparentní účet č.: 8321726001/5500

Kontakt


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9 (3. patro)
110 00 Praha 1

+420 222 075 103
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz