Adresář organizací

Národní rada osob se zdravotním postižením a Institut rovných příležitostí, z.ú.
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
www.nrzp.cz
 Pomoc sociálně znevýhodněným skupinám občanů, především občanům se zdravotním postižením a seniorům.

Český svaz žen
Ostrovského 3, 150 00 Praha 5
www.csz.cz
Největší nevládní ženská organizace, která působí převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv.

Aliance žen s rakovinou prsu
Vinohradská 1513/176 (budova Vinohradské polikliniky, 6. patro), 130 00 Praha 3
www.breastcancer.cz
Celostátní obecně prospěšná společnost zastřešující téměř padesát organizací onkologických pacientek po celé České republice.

Život 90
Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
www.zivot90.cz
Přispívá řešení specifických problémů seniorů, umožňuje jim aktivně a smysluplně žít v jejich vlastním domově.

Společnost DUHA
Fügnerovo náměstí  5, 120 00 Praha 2
www.spolecnostduha.cz
Společnost DUHA, z. ú. spolupracuje s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života. Svým klientům poskytuje tři sociální služby - Chráněné bydlení, Centrum denních služeb a Podporu samostatného bydlení. Cílem Společnosti DUHA je poskytnout klientům respekt, bezpečí, začlenění, individuální přístup a podporu v jejich co největší samostatnosti.

Ošetřovatelstvi.info
www.osetrovatelstvi.info
Největší informační a diskusní portál pro sestry a další zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, kteří poskytují ošetřovatelskou péči. Ošetřovatelství.info přináší informace o aktuálních problémech a změnách především v českém ošetřovatelství a zdravotnictví.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester
www.svvs.cz
Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester je nepolitické, dobrovolné, registrované a neziskové sdružení vysokoškolsky vzdělaných sester a vysokoškolských studentů ošetřovatelství s vlastní právní subjektivitou. Je určen pro všechny vysokoškolsky vzdělané sestry působící ve všech sférách zdravotní a sociální péče, včetně školství, a rovněž i pro vysokoškolské studenty ošetřovatelství.

Sdružení českých spotřebitelů
www.konzument.cz, www.seniorombudsman.cz
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR, přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS působí v řadě oblastí – pokrývá odbornosti ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků včetně potravin, technické normalizaci a standardizaci, kvalitě a bezpečnosti služeb včetně služeb finančního trhu aj.

Rakovina věc veřejná
www.vecverejna.cz
Nadace Rakovina věc veřejná založená v Olomouci v roce 1997 podporuje vzkum a vvoj v oblasti nádorovch onemocnění, v oblasti primární a sekundární prevence zhoubnch novotvarů a jinch závažnch civilizačních nemocí, podporuje vchovu a další vzdělávání odborníků a poskytuje podporu při zřizování standardních a nestandardních zdravotnickch a vědecko-vzkumnch zařízení.

Národní síť podpory zdraví
www.nspz.cz
Nezávislá nezisková organizace, zaměřená na prevenci nemocí a podporu zdraví. Sdružuje zdravotnické pracovníky, kteří se na prevenci specializují. Působí na území celé ČR.   

Dobrý skutek
Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň
www.dobryskutek.cz
Prostřednictvím finančních sbírek podporuje osoby, které se v dané chvíli neobejdou bez pomoci druhých.

 

 

Podání stížností a dotazů

On-line formuláře najdete v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana.

Podání e-mailem:
Stáhněte si formulář, vyplňte jej a přiložte je k e-mailu. Ten odešlete na adresu: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz. Podněty bez vyplněného formuláře nebudou přijaty k řešení.

Písemně poštou:
Stáhněte si a vytiskněte formulář v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana. Vložte jej společně s dalšími dokumenty, které považujete za podstatné, do obálky a odešlete ji na adresu:

Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9
110 00 Praha 1

Navštívit nás můžete:
středa: 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00
Praha 1, Národní 9, 3. patro

Tel.: 222 075 103 (ST 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00, v ostatních dnech využijte záznamník)