10 nejdůležitějších povinností

1. Vaší povinností je dodržovat navržený individuální léčebný postup.

2. Musíte se řídit vnitřním řádem zdravotnického zařízení.

3. Vaší povinností je uhradit poskytovateli cenu zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které vám byly poskytnuty s vaším souhlasem.

4. Musíte pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech.

5. Musíte sdělit ošetřujícímu zdravotnickému pracovníkovi, zda užíváte nějaké léčivé přípravky, včetně návykových látek.

6. Musíte ošetřujícího zdravotnického pracovníka informovat o zdravotních službách poskytovaných jinými zdravotnickými zařízeními.

7. Během hospitalizace nesmíte požívat alkohol nebo jiné návykové látky.

8. Na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře je v odůvodněných případech vaší povinností podrobit se vyšetřením za účelem prokázání případného vlivu návykových látek.

9. Na základě výzvy jste povinni prokázat svou totožnost občanským průkazem (neplatí při poskytování neodkladné péče).

10. Ve zdravotnických zařízeních platí zákaz kouření.

Podání stížností a dotazů

On-line formuláře najdete v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana.

Podání e-mailem:
Stáhněte si formulář, vyplňte jej a přiložte je k e-mailu. Ten odešlete na adresu: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz. Podněty bez vyplněného formuláře nebudou přijaty k řešení.

Písemně poštou:
Stáhněte si a vytiskněte formulář v rubrice Formuláře pro oslovení ombudsmana. Vložte jej společně s dalšími dokumenty, které považujete za podstatné, do obálky a odešlete ji na adresu:

Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 9
110 00 Praha 1

Navštívit nás můžete:
středa: 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00
Praha 1, Národní 9, 3. patro

Tel.: 222 075 103 (ST 9.00 - 11.30, 13.00 - 17.00, v ostatních dnech využijte záznamník)